PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

PERSONAS DATU APSTRĀDE
DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBĀ

Personas datu apstrādes Pārzinis:

Daugavpils novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009117568, adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401, tālr.; 65422238, e-pasts dome@daugavpilsnovads.lv;
Tabores pagasta pārvalde, reģistracijas Nr. 90000073573, adrese: Oktobra iela 2a, Tabore, Tabores  pagasts, Daugavpils novads, LV 5461, talr.65471219 , e-pasts: parvalde@tabore.lv
Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: e-pasts datuaizsardziba@dnd.lv, tālr.: 654222

Personas datu aizsardzības politika

Papildus informāciju par personas datu apstrādi Daugavpils novada pašvaldībā var iegūt Daugavpils novada pašvaldības tīmekļa vietnē  www.daugavpilsnovads.lv    sadaļā Personas datu aizsardzība  https://www.daugavpilsnovads.lv/pasvaldiba/personas-datu-aizsardziba/ vai klātienē Daugavpils novada pašvaldības klientu apkalpošanas vietās.