Publiskie dokumenti

Lēmums par maksas pakalpojumiem

Autoceļu saraksts uzturēšanai ziema uz 2010 -2011g.
C kategorijas ceļus jātīra no sniega 18 stundu laikā pēc snigšanas ;
D kategorijas ceļu tīrīšana netiek normēta
Pamatojums: MK 2010.gada 9.martā noteikumi nr. 224 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli ”

Domes sēdēs pieņemto lēmumu un izskatīto jautājumu saraksts

Saistošie noteikumi

Tabores pagasta pārvaldes nolikums:

Lēmumi:

Tarīfi: